Limba Albaneză (curs intensiv)
Sub egida Asociaţiei Culturale Albaneze ”Haemus”


se o r g a n i z e a z ă

Curs intensiv de învățare a limbii albaneze*

Info

Cursul intenstiv de învățare a limbii albaneze – una dintre cele mai vechi şi interesante limbi indo-euopene, cu legături profunde şi trainice cu limba română – se adresează diplomaţilor, politicienilor, oamenilor de afaceri, militarilor, funcţionarilor, angajaţilor instituţiilor româneşti în spaţiul albanofon sau care lucrează în domeniul relațiilor bilaterale româno-albaneze, studenţilor, masteranzilor, cercetătorilor, oamenilor de ştiinţă, cetăţenilor români sau europeni de origine albaneză sau care sunt legat în vreun fel de cultura albaneză şi care se află (şi temporar) în România, precum şi oricărui cetăţean interesat de limba şi cultura albaneză.

Obiectivul principal al Cursului este evidenţierea şi întărirea relaţiilor culturale şi spirituale româno-albaneze care, de-a lungul istoriei, au reprezentat un model unic în context european şi nu numai. Graţie acestei tradiţii de bună înţelegere şi întrajutorare, de mult se impunea înfiinţarea unui lectorat de limbă şi cultură albaneză, pe care, în funcţie de zonă şi viziune culturală şi geopolitică, spaţii precum cel german, francez, austriac, rusesc, sârbesc, grecesc, american, englezesc etc., l-au înfiinţat şi pus în funcţiune de decenii, în unele cazuri de secole. Cursul intenstiv de învățare a limbii albaneze, interactiv și practic, datorită deschiderii spre cunoștințe din domeniile cultură, civilizație, istorie și litaratură albaneză, întrunește toate calitățile științifice și didactice ale unui lectorat.

Cursul intenstiv de învățare a limbii albaneze se poate organiza și pentru copiii sau tinerii familiilor de albanezi stabiliţi în România, sau pentru urmaşii familiilor tradiţionale albaneze care s-au stabilit în România de-a lungul veacurilor.

În cadrul obiectivelor sus menţionate, intenţionăm să dezvoltăm relaţiile de colaborare între instituții şi personalităţi ale lumii româneşti în general cu echivalentele lor din lumea albaneză, inclusiv în diaspora albanofonă. Întărirea legăturilor înlesneşte răspândirea şi cunoaşterea mai profundă ale limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în spaţiul albanofon. Un loc special ocupă în obiectivele noastre şi comunitatea aromânească din Albania şi ţările vecine, precum şi cunoaşterea mai profundă a culturii şi tradiţiilor ei atât de dezvoltate pe vremea celebrului oraş Moskopole, de unde provin personalităţi româneşti de primă mărime.

Cursul intenstiv de învățare a limbii albaneze îşi propune să ofere cursanţilor cunoştinţe de bază în istorie, geografie, etnografie şi folclor, în artă şi literatură albaneză, care să-i familiarizeze cu unele elemente de cultură şi civilizaţie albaneză şi să-i facă să acceadă la o cunoaştere corectă şi nuanţată a realităţilor şi a caracteristicilor de bază ale lumii albaneze.

În cadrul Cursului intenstiv de învățare a limbii albaneze se pot organiza întâlniri, mese rotunde şi lansări de carte românească şi albaneză, în colaborare cu diferite instituţii culturale româneşti, albaneze şi internaţionale.

Organizatorii Cursului intenstiv de învățare a limbii albaneze se angajează să realizeze schimb de informaţii ştiinţifice şi culturale, cărţi, reviste şi materiale ştiinţifice şi didactice, precum şi să prezinte cu regularitate activităţile cursanților și partenerilor în site-urile, blogurile şi revistele A. C. A. ”Haemus”.

Structura cursului

Cursul intenstiv de învățare a limbii albaneze, prin componențele sale teoretică şi practică, are drept scop învățarea de către cursanți a limbii albaneze şi a terminologiei de specialitate.

Cursul tratează:
1) Probleme de fonetică şi de morfo-sintaxă; 
2) Noţiuni specifice (Identificarea şi caracterizarea persoanei; Programul zilnic, Viaţa privată şi timpul liber, casa şi căminul, mediul geografic, faună, floră, climat, timp, cazare, hrană, hotel, restaurant, cumpărături, servicii, mijloace de comunicare, igienă şi sănătate, călătorii, deplasări, muncă şi profesie, întâmplări şi amintiri, despre vârste şi caractere etc.);
3) Acte de vorbire (Convenţii sociale; Solicitarea şi oferirea de informaţii; Atitudini şi sentimente; Influenţarea acţiunilor etc.);
4) Acte de scriere
Cursul urmărește, în principal:
- Familiarizarea cursanților cu sistemul lingvistic albanez dintr-o perspectivă funcţională;
- Asimilarea structurilor fundamentale ale limbii albaneze şi aplicarea acestora în conversaţia şi scrierea curente;
- Dezvoltarea competenţelor lingvistice (înţelegerea limbii vorbite, standard și în ambele dialecte, tosk și ghegh), exprimarea orală, înţelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacţiunea în conversaţie, corespunzătoare nivelurilor A1, A2, stabilite de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR), elaborat de Consiliul Europei.
   
Durata cursului

Cursul intensiv de învățare a limbii albaneze durează 5 luni calendaristice, cu 4 ore curs / săptămână

Locaţia

Cursul intensiv de învățare a limbii albaneze se desfăşoară într-o locație aleasă în acord cu cursanții, în Bucureşti, dar se poate desfășura și online via Skype.

Modalităţi de evaluare

Cursul intensiv de învățare a limbii albaneze se încheie cu un examen scris şi oral (nivelurile mediu și avansat), în funcție de prezența și evoluția cursanților.
  
Testarea cunoştinţelor de limba albaneză

Pentru străinii care doresc să urmeze cursuri liceale, universitare sau postuniversitare, sau să lucreze în spaţiul albanofon, fără să fi frecventat anterior Cursul intensiv de limbă albaneză.

Pentru cetăţenii care au cunoştinţe de limba albaneză si care doresc să urmeze cursuri universitare sau postuniversitare în spaţiul albanofon, fără să fi frecventat Cursul intensiv de limbă albanezăse poate elibera Certificatul de competență lingvistică, în urma susţinerii unui examen, cu două probe: una orală şi una scrisă. 
  
Materialul didactic

Pentru optima desfășurare a Cursului intensiv de învățare a limbii albaneze, organizatorii dispun și pun la dispoziția cursanților un stand special de carte albaneză care numără în jur de 500 de volume din domeniile literatură, lingvistică, istorie, ştiinţe, diplomaţie. De asemenea, standul cuprinde câteva colecţii importante ale culturii albaneze, printre care Studia Albanica şi Revista Europeană Haemus (arhiva cca. 7.000 pagini) împreună cu suplimentul ştiinţifico-artistic Haemus Plus (cca. 800 pagini A4).

În afara materialului propriu-zis al Cursului intensiv de învățare a limbii albaneze (care le este înmânat cursanților în capitole, la încheierea fiecăreiședințe), organizatorii îmbogățesc procesul de învățare cu următoarele cărți, studiiși materiale:

Istoria Albaniei, București 2003
Aromânii din Albania în context balcanic, București 1999
Aromânii în optica albano-română, București 2004
Un alfabet al poeziei albaneze, antologie în limba română, București 2003
Antologji e poezisë rumune moderne, antologie în limba albaneză, 2003
Frumusețea care ucide, antologie a prozei albaneze moderne, în limba română, București 2006
Cuvinte comune în albaneză şi română – mărturie a legăturilor tradiţionale între două popoare străvechi, București 2009
Şcolile româneşti din Albania de-a lungul istoriei, București 1999
Note de curs, alcătuite în colaborare cu cursanții, work-in-progress
Filme, piese de teatru, documentare, cântece și poezii recitate în limba albaneză – pe suport electronic, vizualizate pe parcursul orelor de studiu, studiate șicomentate în limbile albaneză și română.

* Menționăm că la dispoziția cursanților stau și alte materiale didactice, științifice și artistice care oferă cunoștințe temeinice legate de istoria Albaniei, limba albaneză, cultura albaneză scrisă, folclorul, obiceiurile, poezia și proza, dramaturgia, publicistica, relația patrie – diasporă, comuniunile spirituale și lingvistice între cultura română și cea albaneză.
  
Certificat de Competenţă Lingvistică

Certificatul de competență lingvistică se eliberează în urma susţinerii unui examen, cu două probe: una orală şi una scrisă, la încheierea Cursului intensiv de învățare a limbii albaneze.
Examenul se poate adapta domeniului de activitate al cursanților.

Examinarea cursanților și eliberarea Certificatului de competență lingvistică nu implică costuri financiare.

Cei interesaţi se pot adresa la: 
* Cursul intensiv de învățare a limbii albaneze este conceput și realizat de către Acad. Kopi Kycyku și Prof.univ.dr. Ardian Kycyku (absolvenți ai Facultății de Istorie-Filologie a Universității de Stat din Tirana, doctori în filologie) care sunt și titularii cursului. Toate drepturile rezervate.


Notă: În cadrul schimburilor culturale și științifice, prevăzute în statut și dezvoltate de Asociația Culturală Albaneză ”Haemus”Acad. Kopi Kycyku ține la Tirana Cursul intensiv de învățare a limbii române, adresat tinerilor care vor să studieze în România, precum și celor interesați de cultura și civilizația românească. Acest curs a fost predat timp de câțiva ani universitari lângă Catedra de Limbi Străine a Universității de Stat din Tirana.